середа, 27 вересня 2017 р.

Увага! Конкурс для молодих науковців

                  Академія праці, соціальних відносин та туризму
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
наукових праць молодих науковців на тему
«Роль фінансового сектора у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження
у національну практику»


Тематичні напрями конкурсу

Подані на конкурс праці мають розкривати сучасний стан та перспективи фінансового сектора ЄС або фінансового сектора України у контексті оцінки можливостей впровадження європейського досвіду в Україні, можуть бути присвячені також порівняльному аналізу та оцінці наслідків євроінтеграції та завдань, що стоять перед фінансовим сектором України, у цьому процесі.

Рекомендовані тематичні напрями:
ü  Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель управління, тенденції розвитку,  виклики та суперечності,реформування фінансового нагляду та регулювання, роль фінансового сектора ЄС в забезпеченні сталого розвитку.
ü  Посилення інтеграційних процесів в європейському фінансовому середовищі: об’єднання ринків капіталу, розвиток банківського союзу.
ü  Фінансові послуги для мережевої економіки, інноваційні фінансові технології: досвід країн ЄС.
ü  Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС та різні аспекти їх практики:   проектне фінансування, ринок соціально-відповідальних інвестицій,  краудфандинг, фінансова підтримка соціального підприємництва, стартапів, фінансування малого та середнього бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність банківського та фінансового бізнесу.
ü  Розвиток європейської  банківської системи та її потенціал у забезпеченні сталого розвитку
ü  Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: сучасний стан та перспективи   розвитку банківських та небанківських фінансових установ, їх проблеми та перспективи у  контексті європейської інтеграції,  шляхи переорієнтації на забезпечення сталого розвитку економіки України, уроки й можливості впровадження досвіду ЄС для фінансового сектора України

Учасники
ü  Молоді науковці, що мають вищу освіту, віком до 35 років (одноосібні праці або у співавторстві не більше трьох осіб) або
ü  Кандидати наук незалежно від віку, якщо вони отримали науковий ступінь протягом останніх пяти років.

Етапи конкурсу

ü  Перший етап: 1 вересня – 31 грудня  2017 р. — подання авторами конкурсних робіт
ü  Другий етап: 1 січня 2017 р. – 28 лютого 2018 р. – рецензування робіт та їх розгляд конкурсною комісією
ü  Третій етап:  березень-квітень  2018 р. – підбиття підсумків конкурсу, визначення переможців.


Відзначення учасників
ü  Всі учасники, чиї роботи відповідають вимогам конкурсу, – отримають сертифікат про участь у міжнародному проекті  «The EU Financial Secto ras a Drive for Sustainable Development: Europea nIntegration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives». Такий сертифікат важливий як для отримання наукових ступенів, так і для здобуття вчених звань.
ü  Всі учасники – отримають можливість безкоштовно взяти участь у круглому столі «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектора України» (березень-квітень 2018р.) з врученням сертифікатів про участь.
ü  3 переможці – отримають можливість безкоштовно опублікувати свою наукову статтю, подану на конкурс, у науковому фаховому журналі «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму»[1](2018 р.)
ü  5 переможців – отримають можливість апробації своїх наукових досліджень у навчальний процес вищого навчального закладу 4 рівня акредитації – Академії праці, соціальних відносин і туризму з отриманням відповідного офіційного підтвердження. Учасники зможуть провести лекцію/майстер-клас/семінар для студентів Академії під час занять з навчального курсу «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи та перспективи мережевої економіки» (2018 р).
ü  7 переможців – отримають можливість безкоштовно прийняти участь у міжнародній науковій конференції з публікацією тез доповідей («Фінансовий сектор ЄС та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України», березень-червень 2019 р.)

Терміни та перелік документів

Для участі у конкурсі до 31 грудня 2017 р. необхідно надати організаторам:
ü  Конкурсну наукову роботу, що відповідає вимогам, наведеним у додатку 1. Роботу надсилати на електронну адресу finsectoreu@socosvita.kiev.ua з приміткою «Робота на конкурс_Іванов І.І.»
ü  Авторську декларацію: бланк розміщено тут - http://bit.ly/2oDJcQN  (сканований варіант падписаної автором/авторами декларації)
ü  Інформацію про автора/авторів (подати електронну заявку за посиланням: https://goo.gl/forms/JaUjUyhUmaNETLwf1)

Контакти для комунікацій

За додатковою інформацією звертатися до керівника проекту Гуляєвої Людмили Петрівни за телефоном: (050) 411-48-12, (044) 526-12-79.   E-mail:  finsectoreu@socosvita.kiev.ua      або  glp2002@ukr.netДодаток № 1
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС


Структура:
ü  Стаття має містити  розділи: постановка проблеми (вступ); аналіз досліджень і публікацій (теоретичне обгрунтування роботи); методологія дослідження (мета та методи дослідження); виклад основного матеріалу; висновки. Назви розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом.
ü  Мова статті – українська, російська, англійська.

Анотації:
ü  Анотацію українською (якщо текст російською мовою – то анотація подається російською) до 600 знаків зі стислим викладом, ключових результатів дослідження. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …»  або таким чином, щоб були віддзеркалені саме результати дослідження.
ü  Анотація англійською мовою (2000-4000 тисячі знаків) повинна містити назву роботи, інформацію про автора, виклад методології та результатів дослідження.
ü  Кожна анотація повинна супроводжуватися ключовими словами (5-7 слів), жодне з яких не має дублювати слова з назви статті.

Вимоги до оформлення цитувань та списку літератури:
ü  Обов’язковими є посилання у тексті на використані джерела, серед яких має бути як мінімум 2 наукові праці європейських вчених та /або статистичних даних ЄС та/або статті у наукових європейських  журналах. У цілому список літератури повинен включати не менше 10 джерел, бажано, щоб частина їх була видана не раніше як 5 років тому. Слід уникати посилань на підручники та навчальні посібники.
ü  Посилання на джерело будь-яких використаних статистичних даних є обов’язковим.
ü  Перелік літературних джерел слід розташувати за алфавітом після тексту статті з підзаголовком Перелік літератури і джерел інформації і подати мовою оригіналу.
ü  Посилання на літературу в тексті слід подавати за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно робити таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257].
ü  Оформлення посилань за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності у 2017 р. 
ü  Якщо автор використовує матеріали зі своїх попередніх робіт, то потрібне посилання на власні опубліковані праці (самоцитування).

Технічні вимоги:
ü  Статтю оформлюють як окремий документ в текстовому редакторі MS Word (Файл статті повинен містити прізвище першого автора «Робота на конкурс_Іванов І.І.doc» (або docx). 
ü  Обсяг основного тексту (без анотацій, ключових слів, списку літератури) – від 20 тис. до 35тис. знаків (з пробілами).
ü  Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5. 
ü  До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті).
ü  Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. 
ü  Таблиці не можуть займати більше однієї сторінки тексту. У статті рекомендується мати не більше чотирьох таблиць. Якщо автор використовує малюнки та таблиці, то кількість таких елементів не може бути більшою, як шість.
ü  Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.
ü  Усі графічні матеріали мають бути якісно і чітко відображені у чорно-білому варіанті. Прохання не використовувати графічні матеріали скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word, а також графічні матеріали з робіт інших авторів. У статті не може бути більше чотирьох графічних матеріалів. 
ü  Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. 
ü  Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
Всі матеріали проходять перевірку на унікальність. У разі виявлення плагіату робота знімається з конкурсу.


[1] Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму – наукове фахове видання, засноване у 1998 р.  свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21787-1168ПР від 21.12.2015 р. ISSN: 2519-4704. Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222) та з юридичних наук (Наказ МОН України від 22.12.2016 №1604). Індексується GoogleScholar, РИНЦ, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing. Веб-сторінка журналу: https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin

Немає коментарів:

Дописати коментар