середа, 27 вересня 2017 р.

Увага! Конкурс для молодих науковців

                  Академія праці, соціальних відносин та туризму
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
наукових праць молодих науковців на тему
«Роль фінансового сектора у досягненні сталого розвитку: Європейський досвід та можливості його впровадження
у національну практику»


Тематичні напрями конкурсу

Подані на конкурс праці мають розкривати сучасний стан та перспективи фінансового сектора ЄС або фінансового сектора України у контексті оцінки можливостей впровадження європейського досвіду в Україні, можуть бути присвячені також порівняльному аналізу та оцінці наслідків євроінтеграції та завдань, що стоять перед фінансовим сектором України, у цьому процесі.

Рекомендовані тематичні напрями:
ü  Сучасний фінансовий сектор ЄС: структура, модель управління, тенденції розвитку,  виклики та суперечності,реформування фінансового нагляду та регулювання, роль фінансового сектора ЄС в забезпеченні сталого розвитку.
ü  Посилення інтеграційних процесів в європейському фінансовому середовищі: об’єднання ринків капіталу, розвиток банківського союзу.
ü  Фінансові послуги для мережевої економіки, інноваційні фінансові технології: досвід країн ЄС.
ü  Нові інструменти для фінансування сталого розвитку в ЄС та різні аспекти їх практики:   проектне фінансування, ринок соціально-відповідальних інвестицій,  краудфандинг, фінансова підтримка соціального підприємництва, стартапів, фінансування малого та середнього бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність банківського та фінансового бізнесу.
ü  Розвиток європейської  банківської системи та її потенціал у забезпеченні сталого розвитку
ü  Забезпеченні стійкості у фінансовому секторі України: сучасний стан та перспективи   розвитку банківських та небанківських фінансових установ, їх проблеми та перспективи у  контексті європейської інтеграції,  шляхи переорієнтації на забезпечення сталого розвитку економіки України, уроки й можливості впровадження досвіду ЄС для фінансового сектора України

Учасники
ü  Молоді науковці, що мають вищу освіту, віком до 35 років (одноосібні праці або у співавторстві не більше трьох осіб) або
ü  Кандидати наук незалежно від віку, якщо вони отримали науковий ступінь протягом останніх пяти років.

Етапи конкурсу

ü  Перший етап: 1 вересня – 31 грудня  2017 р. — подання авторами конкурсних робіт
ü  Другий етап: 1 січня 2017 р. – 28 лютого 2018 р. – рецензування робіт та їх розгляд конкурсною комісією
ü  Третій етап:  березень-квітень  2018 р. – підбиття підсумків конкурсу, визначення переможців.


Відзначення учасників
ü  Всі учасники, чиї роботи відповідають вимогам конкурсу, – отримають сертифікат про участь у міжнародному проекті  «The EU Financial Secto ras a Drive for Sustainable Development: Europea nIntegration, Policy Reform and Networked Economy Perspectives». Такий сертифікат важливий як для отримання наукових ступенів, так і для здобуття вчених звань.
ü  Всі учасники – отримають можливість безкоштовно взяти участь у круглому столі «Впровадження кращих практик ЄС для створення сталого фінансового сектора України» (березень-квітень 2018р.) з врученням сертифікатів про участь.
ü  3 переможці – отримають можливість безкоштовно опублікувати свою наукову статтю, подану на конкурс, у науковому фаховому журналі «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму»[1](2018 р.)
ü  5 переможців – отримають можливість апробації своїх наукових досліджень у навчальний процес вищого навчального закладу 4 рівня акредитації – Академії праці, соціальних відносин і туризму з отриманням відповідного офіційного підтвердження. Учасники зможуть провести лекцію/майстер-клас/семінар для студентів Академії під час занять з навчального курсу «Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи та перспективи мережевої економіки» (2018 р).
ü  7 переможців – отримають можливість безкоштовно прийняти участь у міжнародній науковій конференції з публікацією тез доповідей («Фінансовий сектор ЄС та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України», березень-червень 2019 р.)

Терміни та перелік документів

Для участі у конкурсі до 31 грудня 2017 р. необхідно надати організаторам:
ü  Конкурсну наукову роботу, що відповідає вимогам, наведеним у додатку 1. Роботу надсилати на електронну адресу finsectoreu@socosvita.kiev.ua з приміткою «Робота на конкурс_Іванов І.І.»
ü  Авторську декларацію: бланк розміщено тут - http://bit.ly/2oDJcQN  (сканований варіант падписаної автором/авторами декларації)
ü  Інформацію про автора/авторів (подати електронну заявку за посиланням: https://goo.gl/forms/JaUjUyhUmaNETLwf1)

Контакти для комунікацій

За додатковою інформацією звертатися до керівника проекту Гуляєвої Людмили Петрівни за телефоном: (050) 411-48-12, (044) 526-12-79.   E-mail:  finsectoreu@socosvita.kiev.ua      або  glp2002@ukr.netДодаток № 1
ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС


Структура:
ü  Стаття має містити  розділи: постановка проблеми (вступ); аналіз досліджень і публікацій (теоретичне обгрунтування роботи); методологія дослідження (мета та методи дослідження); виклад основного матеріалу; висновки. Назви розділів просимо виділяти напівжирним шрифтом.
ü  Мова статті – українська, російська, англійська.

Анотації:
ü  Анотацію українською (якщо текст російською мовою – то анотація подається російською) до 600 знаків зі стислим викладом, ключових результатів дослідження. Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …»  або таким чином, щоб були віддзеркалені саме результати дослідження.
ü  Анотація англійською мовою (2000-4000 тисячі знаків) повинна містити назву роботи, інформацію про автора, виклад методології та результатів дослідження.
ü  Кожна анотація повинна супроводжуватися ключовими словами (5-7 слів), жодне з яких не має дублювати слова з назви статті.

Вимоги до оформлення цитувань та списку літератури:
ü  Обов’язковими є посилання у тексті на використані джерела, серед яких має бути як мінімум 2 наукові праці європейських вчених та /або статистичних даних ЄС та/або статті у наукових європейських  журналах. У цілому список літератури повинен включати не менше 10 джерел, бажано, щоб частина їх була видана не раніше як 5 років тому. Слід уникати посилань на підручники та навчальні посібники.
ü  Посилання на джерело будь-яких використаних статистичних даних є обов’язковим.
ü  Перелік літературних джерел слід розташувати за алфавітом після тексту статті з підзаголовком Перелік літератури і джерел інформації і подати мовою оригіналу.
ü  Посилання на літературу в тексті слід подавати за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно робити таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257].
ü  Оформлення посилань за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності у 2017 р. 
ü  Якщо автор використовує матеріали зі своїх попередніх робіт, то потрібне посилання на власні опубліковані праці (самоцитування).

Технічні вимоги:
ü  Статтю оформлюють як окремий документ в текстовому редакторі MS Word (Файл статті повинен містити прізвище першого автора «Робота на конкурс_Іванов І.І.doc» (або docx). 
ü  Обсяг основного тексту (без анотацій, ключових слів, списку літератури) – від 20 тис. до 35тис. знаків (з пробілами).
ü  Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), поля – 2 см, розмір символа (кегель) – 14, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5. 
ü  До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті).
ü  Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. 
ü  Таблиці не можуть займати більше однієї сторінки тексту. У статті рекомендується мати не більше чотирьох таблиць. Якщо автор використовує малюнки та таблиці, то кількість таких елементів не може бути більшою, як шість.
ü  Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman.
ü  Усі графічні матеріали мають бути якісно і чітко відображені у чорно-білому варіанті. Прохання не використовувати графічні матеріали скановані або взяті з Інтернету і вставлені в документи Word, а також графічні матеріали з робіт інших авторів. У статті не може бути більше чотирьох графічних матеріалів. 
ü  Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. Для рисунків, зроблених в Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel. 
ü  Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation і нумеруються з правого боку.
Всі матеріали проходять перевірку на унікальність. У разі виявлення плагіату робота знімається з конкурсу.


[1] Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму – наукове фахове видання, засноване у 1998 р.  свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21787-1168ПР від 21.12.2015 р. ISSN: 2519-4704. Входить до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук (наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222) та з юридичних наук (Наказ МОН України від 22.12.2016 №1604). Індексується GoogleScholar, РИНЦ, ResearchBib, Directory of Research Journals Indexing. Веб-сторінка журналу: https://www.socosvita.kiev.ua/publishing/bulletin

четвер, 14 вересня 2017 р.

Оновлено експозицію постійно діючої книжкової виставки «Україна-НАТО»Основоположними документами, що продовжують визначати відносини між Україною та НАТО на сучасному етапі, є Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписана 9 липня  1997 р. та Декларація про доповнення Хартії про особливе партнерство від 21 серпня 2009 р.
23 грудня 2014 року Верховна Рада України прийняла рішення про відмову України від позаблокового статусу, який виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску.
26 лютого 2016 року Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні».
Інтегруючись до НАТО, Україна отримує певні воєнно-політичні переваги, дізнатися про які допоможуть матеріали, що демонструються на оновленій експозиції «Україна-НАТО».
Запрошуємо усіх небайдужих громадян ознайомитися з представленими матеріалами.


пʼятниця, 1 вересня 2017 р.

У Центрі (Пункті) європейської інформаці відбувся перший урок на тему «Європа - наш цивілізаційний вибір»

День Знань – дивовижне свято, що відзначається не тільки в Україні, але і в багатьох країнах Європи. Традиційно цього дня відбуваються шкільні лінійки, а у  вузах посвята в студенти.
В цей урочистий день учні 9-А класу, що навчаються у Полтавській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 37, завітали до Центру (Пункту) європейської інформації для того, щоб поговорити про історію Європейського Союзу, про його символіку та про європейські цінності. Урок проходив у формі бесіди. 

Ольгред-Іполит Бочковський
Учні висловлювали свої думки про те, що потрібно змінювати для того, щоб наша держава стала повноправним членом Європейського Союзу. Дізналися вони й про О́льгерда-Іполи́та Бочковського українського соціолога, політолога і етнолога, одного із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин першої половини 20 століття. Саме українець Бочковський прогнозував, що національні держави незабаром поступляться частиною свого суверенітету на користь континентальних спілок. І саме Європа, яка була, на його думку, батьківщиною націй, має стати першим таким об’єднанням – «Пан-Європою», союзом незалежних, вільних, різних, проте рівних націй.
До уваги учнів були представлені короткі відеоролики, створені за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, які допомагають зрозуміти, чому Європа є цивілізаційним вибором для українців.
Лариса Лисенко, координатор Центру (Пункту) європейської інформації ознайомила присутніх з сайтом Європейського Союзу. Більш докладно вона зупинилася на розділах сайту «Kids' Corner» й «Teachers' Corner». В цих розділах представлені цікаві методичні та ігрові матеріали, які дозволяють покращити знання не тільки про культуру, історію, географію, символіку країн Європейського Союзу, але й покращити знання іноземної мови. Учні з задоволенням грали в онлайн-гру «Let's explore Europe!».

Можна сказати, що перший урок в Бібліотеці пройшов у дружній та невимушеній атмосфері.
До наступних зустрічей у Центрі(Пункті) європейської інформації.